Disclaimer/Algemene voorwaarden

Disclaimer/ Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 31-12-2022.

1. Definities Klant:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst heeft gesloten met Duikschool Bussloo-divers.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Duikschool Bussloo-divers en een Klant op grond waarvan Duikschool Bussloo-divers aan de Klant een Product of Producten levert.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Product: de producten en diensten van Duikschool Bussloo-divers die in het kader van de Overeenkomst met de Klant aan de Klant worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle aanbiedingen van Duikschool Bussloo-divers.

Duikschool Bussloo-divers heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Duikschool Bussloo-divers zal daarbij de redelijke belangen van de Klanten in acht nemen.

De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Duikschool Bussloo-divers op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Indien een Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Klant het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan Duikschool Bussloo-divers, Kievitsweg 38, te Apeldoorn.

Blijft een Klant gebruik maken van Duikschool Bussloo-divers Producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht.Overeenkomsten van voor 31 December 2022 zijn bij dezen te komen vervallen, en zijn dus nietig verklaart.

3. Betaling

Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus volledig worden betaald. Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door Duikschool Bussloo-divers, dit zal niet de volledige betaling te zijn ivm gemaakte kosten.

Theorie lesmateriaal wordt niet terug ingenomen, en blijft eigendom van de cursist, ook hier vervalt de restitutie van.

4. Prijzen

De op de internetsite vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd of worden aangepast.

5. Uitleen duikmaterialen en -dvd's

Er is een verbod ingesteld voor uitlenen theorie materialen, dit is verboden bij de duikorganisate PADI.

6.Opkomstverplichting

De Klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt Duikschool Bussloo-divers zich het recht voor de Klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen.

De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Duikschool Bussloo-divers, maar zal niet hoger zijn dan wettelijke bepaalde kosten die wij voor de deelnemer gemaakt hebben.(max.200 euro in nederland)

De Klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij/ zij opteert voor beƫindiging van de cursus of voor bijbetaling.

Bij beĆ«indiging van de theorie cursus krijgt de Klant een referal mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij met succes voltooid heeft. 

7.Vervoer

De Klant is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte/uitgeleende materialen naar de locatie waar de theorie wordt gegeven en de duikstek en terug, ook het spoelen en drogen van duikmaterialen is verplicht na de duikdag.

8.Verantwoordelijk gebruikt materiaal

De Klant is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door Duikschool Bussloo-divers is verstrekt om te gaan.

Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade volledig op de klant verhaald.

9.De cursus openwater bevat maximaal 10 buitenwaterduiken, bij extra benodigde duiken. Behoudt Bussloo-Divers zich per duikgang 45,00 euro in rekening te brengen. Dit is per persoon.Incl. Duikmateriaal. Op basis van 2 duiken op zondagen of anders te bepalen door Bussloo-Divers.

10. Bussoo-Divers duikt alleen op zondagen, op andere dagen gelden andere duiken is mogelijk maar dit valt onder prive duikenlessen.

11. De klant dient zich aan te passen aan de duiktijden en dagen van Bussloo-Divers, of anders samen schriftelijk besproken naar de klant.

12. Privacy en gegevensbescherming

Op de Overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangende handelingen van Duikschool Bussloo-divers is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn

a.) De gegevens die de Klant op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

b.) In een noodgeval waarbij de Klant niet meer beslissingsbekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.


           -einde-